Tp.HCM điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2016-2020

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2016-2020.

20170110075134-955c

Kết quả điều tra, đánh giá đất sẽ được gửi về Bộ Tài nguyên và
Môi trường để kiểm tra, lưu trữ và xử lý

Việc đánh giá này là cơ sở để Tp.HCM đề xuất những chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng, chất lượng tài nguyên đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, sẽ có 4 đối tượng điều tra, đánh giá đất đai, gồm toàn bộ diện tích tự nhiên; các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn Thành phố; các loại đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác; đất bằng chưa sử dụng và đất đồi núi chưa sử dụng; toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.

Kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, thoái hóa đất, phân hạng đất nông nghiệp của Tp.HCM sẽ được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, lưu trữ và xử lý.

(Theo Đầu tư chứng khoán)