Nhà đất Xã Hải Bối

Sắp xếp theo
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...
chính chủ gửi bán đất đấu giá đồng nhân hải bối đa - hn dt 80m mt= mh 4.88m - đường 15,5 m, vỉa hè 3 m. đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ t...